PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

The Evaluation of Oxman's Design Case Libraries Through the Potentials of Deep Dream

1.

Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Edirne, Türkiye

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 142-152
DOI: 10.5152/Planarch.2023.23124
Read: 354 Downloads: 140 Published: 08 June 2023

The aim of the study is to present an approach to how Oxman’s design-based case libraries can be developed through the evaluation of the potential of the Deep Dream algorithm. As the method of the study, the literature review is used and the scope of the study is to evaluate the works of prominent figures and to discuss how design-based case libraries that will use deep learning methods can be carried into the near future. The “subject” and “theme” elements, which are considered as the input layer, are exposed to hybrid intersections through implicit layers and new “form” outputs are obtained. As the findings of the study, while it is expected to obtain a result related to the directly searched and scanned item in the traditional librarianship understanding, a network of relations is reached in the contemporary librarianship approach, which is provided by the hybridization of the “subject” and “theme” elements through implicit layers, by repeatedly matching them with the most relevant elements. This web of relationships can be embodied in an output repository that contains intricate data about how items look and how they are represented. As a result, it seems that collecting conceptual information related to designs and making the associated work ecosystem responsive to the character of design thinking should be the main goal of contemporary design-based case libraries. Strategies to design a support mechanism for libraries of design ideas and to gain a place among the paradigms that assist design will also be the most important supporters of this goal.

Deep Dream’in Potansiyelleri Üzerinden Oxman’ın Tasarım Tabanlı Vaka Kütüphanelerinin Okunması

Çalışmanın amacı, Deep Dream algoritmasının potansiyellerinin değerlendirilmesi yoluyla Oxman’ın tasarım tabanlı vaka kütüphanelerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir yaklaşım sunmaktır. Çalışmanın yöntemi olarak, literatür taraması kullanılmakta ve çalışmanın kapsamını öne çıkan figürlerin çalışmalarının değerlendirilmesi ile derin öğrenme metodlarını kullanacak tasarım tabanlı vaka kütüphanelerinin yakın geleceğe nasıl taşınabileceğine ilişkin tartışmalar oluşturmaktadır. Giriş katmanı olarak ele alınan “konu” ve “tema” öğeleri, örtük katmanlar yoluyla melez kesişmelere maruz bırakılır ve yeni “biçim” çıktıları elde edilmiş olur. Çalışmanın bulguları olarak, geleneksel kütüphanecilik anlayışında doğrudan aranan ve taranan öğeye ilişkin bir sonuç elde edilmesi beklenirken, çağdaş kütüphanecilik anlayışında “konu” ve “tema” öğelerinin örtük katmanlar yoluyla defalarca en ilişkili öğelerle eşleştirilmesi yoluyla melezleştirilmesinin öne çıkmasının sağladığı bir ilişkiler ağına ulaşılır. Bu ilişkiler ağı, öğelerin nasıl göründüğüne ve nasıl temsil edildiğine ilişkin girift veriler içeren bir çıktı havuzuyla somutlaştı rılabilmektedir. Sonuç olarak, tasarımlarla ilişkili kavramsal bilginin toplanması ve ilişkili çalışma ekosisteminin tasarım düşüncesinin karakterine cevap verebilir hale getirilmesinin, çağdaş tasarım tabanlı vaka kütüphanelerinin temel hedefi olması gerektiği görülür. Tasarım fikirlerinden oluşan kütüphaneler için bir destek mekanizmasının tasarlanmasına ve tasarıma yardımcı olan paradigmalar arasında bir yer edinilmesine yönelik stratejiler de bu hedefin en önemli destekleyicileri olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, yapay zeka, derin öğrenme, tasarım tabanlı vaka kütüphanesi

Cite this article as: Çubuk, G. (2023). The evaluation of Oxman's design case libraries through the potentials of deep dream. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(2), 142-152.

Files
EISSN 2822-4507