PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

Determination of Sustainable Development Strategies Focused on Rural Tourism, Kilistra Sample

1.

Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama, Bölümü, Konya, Türkiye

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 8-18
DOI: 10.5152/Planarch.2023.221122
Read: 498 Downloads: 185 Published: 01 March 2023

Identifying different needs correctly for a sustainable rural revival/development is necessary. Although tourism allows the reconstruction of rural areas, it requires a zonal approach for the sustainability of tourism and resources. The rural development strategies to be built up on the tourism axis must be harmonious with the local genuine identity and have content that can directly solve the problems that are likely to occur. By identifying the criteria for these strategies, the questioning about different conditions that may emerge in the dynamic process of tourism development can be fulfilled more easily. In this study, comprehensive physical, social, economic, and historical research and determinations were put forward in Konya-Meram Kilistra and the surrounding sample area, and tourism-oriented rural area development strategies detailed with sub-criteria in accordance with the basic factors were evaluated using Analytic Hierarchy Process (AHP). It is aimed to ascertain the most appropriate option in a planning process related to tourism development and rural revival. Interventions to be planned based on the results will provide economic and social revitalization in the entire region, enable the evaluation of the preservation of rural integrity, increase the level of livability in the region, make the region a center of attraction, and regulate the terms of use and protection.

Kırsal Turizm Odaklı Sürdürülebilir Gelişme Stratejilerinin Tespit Edilmesi: Kilistra Örneği

Sürdürülebilir bir kırsal canlanma/kalkınma için farklı ihtiyaçları doğru tanımlamak gerekir. Turizm, kırsal bölgelerin kalkınmasına imkân verse de turizmin ve kaynakların sürdürülebilirliği için bölgesel bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirir. Turizm ekseninde geliştirilecek kırsal kalkınma stratejilerinin yerel özgün kimlikle uyumlu olması ve yaşanması muhtemel sorunlara doğrudan çözüm getirebilecek içerikte olması gereklidir. Bu stratejilere yönelik kriterlerin belirlenmesiyle, turizm gelişiminin dinamik sürecinde ortaya çıkabilecek farklı durumlara yönelik sorgulamalar daha kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu çalışmada Konya-Meram Kilistra ve çevresi örnek alanı özelinde kapsamlı fiziksel, sosyal, ekonomik, tarihi araştırmalar ve tespitler yapılmış ve temel faktörlere uygun olacak biçimde alt ölçütlerle detaylandırılan turizm eksenli kırsal alan geliştirme stratejileri Analitik Hiyerarşi Sistemi (AHS) kullanılarak değerlendirilmiştir. Turizm gelişimi ve kırsal canlanmayı konu alan bir planlama sürecinde en doğru seçeneğin ortaya konulması hedeflenmiştir. Sonuçlardan yola çıkılarak oluşturulacak müdahaleler; bölge bütününde ekonomik ve sosyal canlanmayı sağlayabilecek, kırsal dokunun korunması, bölgede yaşanabilirlik düzeyinin artırılması, cazibe noktaları haline getirilmesi ve koruma kullanma koşullarını düzenlemeye yönelik değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal alan, turizm eksenli kalkınma, sürdürülebilirlik, bütünleşik planlama, AHS

Cite this article as: Gündüz, E. (2023). Determination of sustainable development strategies focused on rural tourism, kilistra sample. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(1), 8-18.

Files
EISSN 2822-4507