PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

Analysis of Graduate Theses Written under the Title of Apartment

1.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Nevşehir, Türkiye

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 34-42
DOI: 10.5152/Planarch.2023.22135
Read: 625 Downloads: 199 Published: 01 March 2023

This study aimed to analyze the content of graduate theses titled apartments in our country. The research has been limited to thesis studies that deal with the concept of apartment as an architectural production style and associate it with the building. For this purpose, YÖK National Thesis Center, where everyone can access postgraduate thesis studies in our country, has been used. Analysis was carried out on 76 theses that were reached as a result of the research. Studies have been analyzed by classifying according to their types, years of publication, universities, institutes, departments, and subjects determined by the researcher. Survey model was chosen as the method of the study. Content analysis method was applied in the analysis of theses, and the resulting values were analyzed with frequencies and percentages. It is anticipated that the findings will help researchers interested in the subject.

Apartman Başlığı Altında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi

Bu çalışmada, ülkemizde yer alan apartman başlıklı lisansüstü tezlerin içerik olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan araştırma, apartman kavramını mimari bir üretim biçimi olarak ele alan ve yapı ile ilişkilendiren tez çalışmaları ile sınırlandırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde lisansüstü tez çalışmalarına herkesin erişebileceği YÖK Ulusal Tez Merkezi kullanılmıştır. Araştırma sonucu ulaşılan 76 tez üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmalar; türlerine, yayınlandığı yıllara, üniversitelere, enstitülere, anabilim ve anasanat dallarına ve araştırmacının belirlediği konulara göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın yöntemi olarak tarama modeli seçilmiştir. Tezlerin analizinde içerik analiz yöntemi uygulanmış, ortaya çıkan değerler frekans ve yüzdelikler ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulguların, konu ile ilgilenen araştırmacılara yardımcı olacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apartman, lisansüstü tez, konut, araştırma eğilimleri

Cite this article as: Balaban Varol, E. (2023). Analysis of graduate theses written under the title of apartment. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(1), 34-42.

Files
EISSN 2822-4507